แลกเปลี่ยน/คืน

          บริษัท มิตรอน จำกัด มีความมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์จากสินค้า หรือบริการของบริษัทฯ อย่างที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมการบริการหลังการขาย เพื่อให้บริการด้านการซ่อมสินค้า การเปลี่ยนสินค้า รวมถึงการรับฟังข้อคิดเห็น คำแนะนำ และข้อร้องเรียนหากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้า หรือบริการ โดยบริษัทฯ มีช่องทางรับข้อร้องเรียนลูกค้าดังนี้ คือ

- โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-431-0010  
   จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

- อีเมล : mitron.ce88@gmail.com

           โดยปกติการซ่อมสินค้า การเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนสินค้านั้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์จะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป รวมทั้งระยะเวลาในการส่งซ่อมจะขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยลูกค้าจัดส่งสินค้าให้ทางบริษัทเพื่อนำสินค้ากลับมาเปลี่ยน คืน หรือซ่อม

การซ่อมสินค้า

 • กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซ่อมสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์
  โทรศัพท์ 02-4310010  จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • บริษัทฯ จะให้บริการลูกค้าโดยให้ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาเพื่อซ่อม เมื่อเสร็จทางบริษัทจะดำเนินการนำส่งคืนให้กับลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยจะเรียกเก็บค่าขนส่งในเที่ยวที่นำสินค้าซ่อมไปส่งคืน
 • กรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ บริษัทฯ จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งราคาค่าอะไหล่ อุปกรณ์ และดำเนินการซ่อมภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วในกรณีที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน
 • กรณีที่สินค้ายังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และบริษัทฯไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขสินค้าที่ลูกค้านำมาซ่อมได้ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือรุ่นใกล้เคียงกัน หรืออาจเสนอลูกค้าเพื่อทำการ Upgrade เป็นสินค้ารุ่นที่สูงกว่า โดยลูกค้าจะชำระเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง
 • กรณีสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ จะทำการตรวจประเมินค่าใช้จ่าย และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนการซ่อม และจะดำเนินการซ่อมสินค้าภายหลังจากที่ได้รับคำยืนยันในการยอมรับค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

การเปลี่ยนสินค้า

 • กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์
  โทรศัพท์ 02-431-0010  จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้าเฉพาะสินค้าที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขรับประกัน ซึ่งลูกค้าจะสามารถใช้สิทธิในการเปลี่ยนสินค้าได้เพียงครั้งเดียวต่อการซื้อสินค้าแต่ละรายการเท่านั้น
 • การเปลี่ยนสินค้าชนิด หรือรุ่นเดียวกัน ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า และค่าขนจัดส่งแต่อย่างใด
 • ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าต่างชนิด บริษัทฯ ยินดีจะเปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้าเฉพาะสินค้าที่ราคาเท่ากับหรือสูงกว่าสินค้าที่ซื้อไปเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างค่าสินค้า ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินส่วนต่างทุกกรณี
 • การเปลี่ยนสินค้าต่างชนิด บริษัทฯ ต้องทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าใหม่ ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่ง และค่าส่วนต่างตามความเป็นจริง กรณีค่าขนส่งสินค้าราคาไม่เท่ากัน บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าขนส่งของรายการที่สูงกว่า

*** หมายเหตุ : สินค้าที่จะเปลี่ยนต้องไม่ผ่านการใช้งาน ชำรุด แตก หัก หรือได้รับความเสียหาย นอกจากกรณีได้รับความเสียหายจากขนส่งเท่านั้น***

การรับประกันคุณภาพสินค้า
1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าประเภททีวี เฉพาะตัวเครื่องและอะไหล่เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากลูกค้าได้รับสินค้า
2. บริษัทฯ รับประกันสินค้าประเภทพัดลมไอเย็นโดยรับกันมอเตอร์ 1 ปี ตัวเครื่อง 2 ปีนับจากลูกค้าได้รับสินค้า
3. บริษัทฯ รับประกันสินค้าประเภทหลอดไฟ โดยรับกัน 2 สัปดาห์ นับจากลูกค้าได้รับสินค้า
4. บริษัทฯ รับประกันสินค้าประเภท Key Finder โดยรับกัน 6 เดือน นับจากลูกค้าได้รับสินค้า
5. บริษัทฯ รับประกันสินค้าประเภท Smart Home Camera โดยรับกัน 6 เดือน นับจากลูกค้าได้รับสินค้า
6. บริษัทฯ รับประกันสินค้าประเภท ขาแขวนผนัง โดยรับกัน 3 ปี นับจากลูกค้าได้รับสินค้า


ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า
1. การรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ จะยอมรับเมื่อลูกค้าได้ทำตามข้อแนะนำ, เงื่อนไขอื่น ๆ อย่างถูกต้อง
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ถ้าข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นเพราะลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าหรือไม่ทำตามคำ        แนะนำของผู้ผลิต
3. ข้อกฎหมาย

    - บริษัทฯ จะรับผิดชอบเมื่อสินค้ามีการส่งซ่อม, เปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ เท่านั้น

    - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่ทำตามข้อเเนะนำอย่างถูกต้อง

 

 

 

Top